Regulamin i gwarancja

Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę ElektroKlinika Łukasz Piechula
ul. Mieszka I 12/2, 45-591 Opole, NIP : 7543087492 (zwaną dalej Elektroklinika.pl)

Regulamin

 1. Serwis świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej klientami).
 2. Klient traktowany jest jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 3. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Elektroklinika
 4. Elektroklinika zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z klientem zarówno indywidualnym jak i biznesowym.
 5. Elektroklinika nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).
 6. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 8. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu.
 10. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy ElektroKlinika. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Serwis nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.
 11. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez klienta. Jeśli klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnego klucza licencyjnego oprogramowanie zostanie zainstalowane w darmowej wersji próbnej (jeśli oprogramowanie taką oferuje). Klient jest zobowiązany do aktywacji licencji po upływie okresu próbnego we własnym zakresie lub zrezygnowania z korzystania z oprogramowania.
 12. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest Elektroklinika, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
 13. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 14. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.elektroklinika.pl są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od specyfiki sprzętu oraz warunków konkretnego zgłoszenia serwisowego. Dokładny koszt naprawy zostanie przedstawiony klientowi po wykonaniu diagnozy przez serwis. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy po otrzymaniu oferty. W takiej sytuacji klient zostanie obciążony jedynie kosztem wykonania diagnozy w wysokości 50 zł brutto oraz kosztem za przesyłkę.
 15. Po ukończeniu naprawy sprzęt zwracany jest przesyłką kurierską na adres podany w zgłoszeniu serwisowym przesłanym przez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Koszt zwrotu sprzętu pokrywa klient i zostanie on doliczony do faktury.
 16. Dostawa sprzętu do serwisu odbywa się firmą kurierską wybraną przez klienta na jego koszt.
 17. Elektroklinika nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu z oraz do serwisu za pośrednictwem firm kurierskich. Zwłaszcza za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem sprzętu przez klienta.
 18. Elektroklinika informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Elektroklinika nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa klient.
 19. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z serwisu Elektroklinika.pl w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.
 20. Elektroklinika gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące w przypadku napraw komputerów z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wykonania usługi.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 3. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 4. Elektronika zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 5. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.